Työterveyshuolto hoiva-, sosiaali- ja terveysalalla

Työterveys on tärkeä osa hoiva-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä. Työterveyshuollon tavoitteena on edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työssä jaksamista sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Työterveyshuoltoon kuuluu sekä ennaltaehkäisevää että sairaanhoitoa tukevaa toimintaa, kuten työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, rokotukset, neuvonta, ohjaus ja kuntoutus.

Hoiva-, sosiaali- ja terveysalalla työntekijät kohtaavat monenlaisia haasteita, jotka voivat vaikuttaa heidän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteensä.

Esimerkiksi kotihoivassa hoitajat joutuvat usein tekemään vaativia ja vastuullisia tehtäviä tiukkojen aikataulujen ja resurssien puitteissa. Hoivatyössä voi olla myös ristiriitaisia odotuksia ja epäselviä tavoitteita. Sosiaalialalla ja hoivatyössä ristiriitoja voi aiheuttaa esimerkiksi oma halu tehdä työ mahdollisimman huolellisesti ja hyvin, mikä ei kuitenkaan tiukkojen aikataulujen tai puutteellisten resurssien takia ole aina mahdollista. Tämä sekä muut työn kuormitustekijät voivat aiheuttaa stressiä, uupumusta, masennusta ja ahdistusta.

Hoivatyössä altistutaan usein myös ergonomisille haittatekijöille, kuten nostamiselle, kumartamiselle, kiertoliikkeille ja staattisille asennoille. Työssä voi olla myös melua, lämpötilan vaihteluita, kemikaaleja ja mikrobeja. Työn fyysinen rasittavuus voi aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia, kuten niska-hartiakipuja, selkävaivoja ja nivelrikkoa.

Työntekijät joutuvat usein kohtaamaan asiakkaiden tai potilaiden kärsimystä, kuolemaa, väkivaltaa tai uhkaavia tilanteita. Työssä voi olla myös epäoikeudenmukaisuutta, syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Työn henkinen kuormittavuus voi aiheuttaa traumaperäisiä stressireaktioita, kuten pelkoa, ahdistusta, syyllisyyttä tai surua.

Työterveyshuollon tehtävänä on tunnistaa ja arvioida näitä työhön liittyviä terveysriskejä sekä tarjota työntekijöille tukea ja palveluita niiden hallitsemiseksi. Työterveyshuolto tekee yhteistyötä työnantajan, työsuojeluorganisaation ja muiden asiantuntijoiden kanssa työolojen kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työterveyshuolto voi myös ohjata työntekijöitä tarvittaessa muun terveydenhuollon piiriin.

Työterveyshuollon hyödyt ovat moninaiset sekä työntekijälle että työnantajalle. Työterveyshuolto voi:

  • Parantaa työntekijän terveyttä, työkykyä ja elämänlaatua
  • Vähentää sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja ammattitauteja
  • Pidentää työuria ja ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä
  • Lisätä työn tuottavuutta, laatua ja asiakastyytyväisyyttä
  • Vahvistaa työnantajan imagoa ja vastuullisuutta
  • Säästää kustannuksia ja parantaa kilpailukykyä

Työterveys on siis tärkeä investointi, joka kannattaa sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Työterveyshuolto on osa laajempaa työhyvinvointia, joka kattaa myös työn sisällön, johtamisen, työyhteisön ja työelämän laadun. Työhyvinvointi on yhteinen asia, johon kaikki työpaikalla voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan ja asenteellaan.

Jo yli 500 yritystä on valinnut Terpan!