Työterveyshuolto matkailu-, majoitus- ja ravintola-alalla

Työterveyshuolto on tärkeä osa matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työhyvinvointia ja tuottavuutta. Työterveyshuolto ei ole vain sairaanhoitoa, vaan se sisältää myös ennaltaehkäisevää toimintaa, työkyvyn ylläpitämistä ja työympäristön kehittämistä. Työterveyshuollon tavoitteena on edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työssä jaksamista sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia.

Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alalla työntekijät kohtaavat monenlaisia haasteita, jotka voivat vaikuttaa heidän terveyteensä ja työkykyynsä. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Epäsäännölliset työajat, jotka voivat häiritä unirytmiä, ruokailutottumuksia ja vapaa-ajan toimintaa.
 • Fyysinen kuormitus, joka aiheutuu esimerkiksi raskaista nostoista, pitkistä seisomisjaksoista, toistuvista liikkeistä ja ergonomian puutteista.
 • Psyykkinen kuormitus, joka johtuu esimerkiksi asiakaspalvelutilanteista, työn vaativuudesta, kiireestä, epävarmuudesta ja konflikteista.
 • Altistuminen erilaisille kemikaaleille, mikrobeille, melulle ja lämpötilan vaihteluille.
 • Työtapaturmat ja väkivallan uhka.

Nämä tekijät voivat aiheuttaa työntekijöille erilaisia oireita ja sairauksia, kuten unihäiriöitä, ruoansulatusvaivoja, tuki- ja liikuntaelinsairauksia, stressiä, masennusta, uupumusta, infektioita, allergioita, kuulovaurioita ja palovammoja. Nämä puolestaan voivat heikentää työntekijän työkykyä ja elämänlaatua sekä lisätä sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä.

Työterveyshuolto on siis matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajien etu. Työterveyshuolto auttaa työnantajia mm. seuraavissa asioissa:

 • Tunnistamaan ja arvioimaan työhön liittyviä terveysriskejä ja niiden vaikutuksia.
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä terveysriskien vähentämiseksi tai poistamiseksi.
 • Seuraamaan ja arvioimaan toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta.
 • Tukemaan työntekijöiden terveellisiä elämäntapoja ja terveyden edistämistä.
 • Tarjoamaan työntekijöille laadukasta sairaanhoitoa ja kuntoutusta tarvittaessa.
 • Yhteistyössä työntekijöiden kanssa kehittämään työtä, työympäristöä ja työyhteisöä.

Työterveyshuollon hyödyt ovat tutkitusti merkittäviä. Työterveyshuolto voi parantaa matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajien kilpailukykyä, asiakastyytyväisyyttä, mainetta ja taloudellista tulosta. Työterveyshuolto voi myös vähentää matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajien kustannuksia, kuten sairauspoissaoloja, työtapaturmia, työkyvyttömyyseläkkeitä ja vakuutusmaksuja. Työterveyshuolto on siis investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Työterveyshuolto on myös lakisääteinen velvollisuus matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajille. Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto, joka vastaa työn luonnetta ja laajuutta sekä työntekijöiden terveystarpeita. Työnantajan on myös tehtävä yhteistyötä työterveyshuollon toimijoiden kanssa ja huolehdittava siitä, että työterveyshuolto on osa yrityksen johtamista ja toimintaa.

Työnantajat voivat hyödyntää myös muita tahoja työterveyshuollon toteuttamisessa. Näitä ovat esimerkiksi työsuojeluorganisaatio, aluehallintovirasto, sosiaali- ja terveysministeriö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tapaturmavakuutuslaitos, eläkevakuutusyhtiö, ammattiliitto ja alan järjestöt.

Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajat eivät ole yksin työterveyshuollon kysymyksissä. Heillä on käytettävissään monia resursseja, jotka auttavat heitä huolehtimaan työntekijöidensä terveydestä ja hyvinvoinnista. Työterveyshuolto on matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajien mahdollisuus, ei rasite. Työterveyshuolto kannattaa ottaa vakavasti ja hyödyntää sen tarjoamat edut.