Allekirjoittajat sopivat työterveyspalveluiden järjestämisestä alla olevalla tavalla ja siten, että Medics24 tuottaa Asiakkaalle yhdessä laaditun toimintasuunnitelman mukaiset palvelut.

Vastuut ja yhteistyö

Medics24 ylläpitää riittävää työterveysorganisaatiota ja tuottaa työterveyshuollon palvelut asiakkaalle sovitussa laajuudessa. Asiakkaalle nimetään oma työterveyslääkäri ja -hoitaja toteuttamaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa laadittavan toimintasuunnitelman mukaisia palveluita.

Medics24:n yhteyshenkilönä toimii työterveyshoitaja. Sopimuksen alkaessa yhteyshenkilönä toimii työterveyshoitaja Suvi Helkala. 

Asiakas ohjeistaa henkilökuntansa työterveyshuoltopalveluiden käyttöön riittävällä viestinnällä. Medics24 liittää työntekijät OmaTerppa-järjestelmään, jonka kautta työntekijät ohjataan käyttämään työterveyshuollon palveluita sovitussa laajuudessa. Medics24-työterveyspalvelun sisältö on jaettu Pronssi-, Hopea- ja Kulta-tasoihin. Asiakas lisää yrityksen tiedot ja henkilörekisterin OmaTerppa-järjestelmään. Pronssi-tasoon ei kuulu sairaudenhoidollisia palveluita. 

Asiakkaan yhteyshenkilö voi hallinnoida, lisätä tai poistaa työntekijöiden tietoja Yrityksen OmaTerppa-järjestelmässä, jossa tehdään sopimukseen tulevat muutokset ja jossa sijaitsevat sopimukseen liittyvät dokumentit ja palvelusisältö. Asiakas ylläpitää Medics24:lle sopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä henkilörekisteriä OmaTerppa-järjestelmässä ja ilmoittaa viipymättä siihen tulevat muutokset.

Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma

Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa sopimuksen alkamisesta, muutoin Medics24:llä on oikeus purkaa sopimus. 

Työpaikkaselvityksen ja altisteiden selvittäminen edellyttää työpaikkakäyntiä työn suorittamispaikassa. Työpaikkakäynti toteutetaan etävideoyhteydellä ja fyysisellä käynnillä. Etävideoyhteydellä tehtävä työpaikkaselvityksen osuus sisältyy aloitusmaksuun. Lisätietoa kohdassa Kela-korvaukset.

Tietoa palvelusta

Asiakas ja Medics24 toteuttavat yhteistyössä työhyvinvointia ennakoivia ja edistäviä palveluita. Medics24-työterveyshuolto on modulaarinen työterveyspalvelu, jossa pääosa sairaanhoidon ja ennaltaehkäisevän toiminnan asiakaspalvelutilanteista hoidetaan etäpalvelun kautta. Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksissa työntekijöiden käytössä on Synlab Finland Oy:n tai muun yhdessä sovitun kumppanin toimipisteet Suomessa.

Kuukausimaksullinen Medics24-työterveyshuoltopalvelu koostuu kolmesta tasosta. Pronssi-taso sisältää lakisääteiset työterveyspalvelut, jotka työnantaja on velvoitettu työntekijöilleen järjestämään. Hopea- ja Kulta-tasoon kuuluvat valitun tason palveluiden lisäksi mahdolliset toimintasuunnitelmassa sovitut muut sairaanhoidolliset palvelut. Hopea- ja Kulta-tason etäterveydenhuollon sekä Mielenhuolto-chatin palvelut sisältyvät kuukausimaksuun hinnastossa eritellyin tavoin. Jos työntekijän sairaudenhoito vaatii fyysistä vastaanottokäyntiä, laboratorio- tai kuvantamispalveluita, laskutetaan nämä erikseen. Hopea- ja Kultatason palvelut ovat käytettävissä vasta kun Asiakas on yhteistyössä Medics24-työterveyshuollon kanssa suorittanut ne toimet, joita lakisääteisen työterveyshuollon aloittaminen edellyttää.

Kela-korvaukset

Kela korvaa osan työnantajalle, yrittäjälle ja muulle omaa työtään tekevälle ennalta ehkäisevän työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista, sekä jos sopimukseen on liitetty sairaanhoidolliset palvelut, sairaanhoidon sekä muun terveydenhuollon kustannuksista. Kela vahvistaa erikseen vuosittaisen korvauksen. 

Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista Kela voi korvata 60 %, jos Asiakas ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta. Lisäksi työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on oltava kuvattuna sekä Asiakkaan että työterveyshuollon tehtävät ja vastuut työkyvyn hallinnassa.

Kelakorvauksia on mahdollisuus hakea Kelan ohjeistuksen mukaisesti. Medics24 toimittaa Asiakkaalle korvaushakemukseen tarvittavat dokumentit. Jos Kela tai muu viranomainen edellyttää työterveyshuollon suorittamaa fyysistä työpaikkakäyntiä, työpaikkakäynti veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Sopimuksen sisältö ja hinnoittelu

Asiakas valitsee henkilöstölleen sopivan työterveyshuollon tason Medics24:n palveluvalikoimasta, jotka on esitetty kulloinkin voimassaolevassa hinnastossa (liite 1).

Laskutus tapahtuu voimassa olevien Medics24:n, Synlab Finland Oy:n ja muiden työterveyspalveluiden tuottamiseen hyväksyttyjen palveluntuottajien hinnastojen mukaisesti.

Aloitusmaksu 390,00 - 590,00 €. 

Tasojen sisällöt löytyvät hinnastosta

Sopimuksen minimimaksu 9,90 € / kuukausi.

Työntekijän OmaTerppa

Työntekijät pitävät yhteyttä ja käyttävät sovittuja palveluja OmaTerppa-palvelun kautta. Omaan työterveystiimiinsä saa yhteyden avaamalla chat-keskustelun Hoitajan kanssa.

Työntekijä tunnistautuu pankkitunnuksilla ensimmäistä kertaa OmaTerppa-palveluun kirjautuessaan ja hyväksyy palvelun käyttöehdot.

Yrityksen OmaTerppa

Asiakkaan nimetyille yhteyshenkilö(i)lle avataan pääsy Yrityksen OmaTerppaan. Yrityksen OmaTerppa toimii Asiakkaan ja Medics24 työterveyshuollon tiimin välisenä tietoturvallisena kanavana, jossa työterveyteen ja työkykyjohtamiseen liittyvä tieto on saatavilla.

Palvelussa voi helposti ylläpitää organisaation ja työntekijöiden tietoja sekä jakaa työterveyteen liittyviä dokumentteja. Yrityksen OmaTerppa -palvelun avulla asiakas ja Medics24 työterveyshuollon tiimi voivat yhdessä muodostaa kokonaiskuvan henkilöstön terveydestä ja ylläpitää reaaliaikaista tietoa työkykyjohtamisen tueksi.

Asiakas luovuttaa Medics24-työterveyshuollolle palveluiden tuottamista varten seuraavat tarpeelliset henkilötiedot henkilöstöstä: työntekijän nimi, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, hetu ja työntekijän toimenkuva. Asiakas ylläpitää tietoja henkilöstöstään Yrityksen OmaTerppa -palvelussa. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa työntekijöiden henkilötiedot Medics24-työterveyshuollolle ja sen käyttämälle alihankkijalle/-oille.

Mielenhuolto-chatin käyttö

Hopea- ja Kulta-tasoihin kuuluu matalankynnyksen Mielenhuolto-chat -palvelu. Palvelu on tarkoitettu työ- ja yksityiselämän haasteissa tukemiseen, neuvontaan ja ensihoito-ohjeiden antamiseen. Palvelussa ohjataan tarvittaessa kuntouttavaan terapiaan.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa tähän sopimukseen liittyvät asiat ja liikesalaisuudet. Medics24 voi luovuttaa työpaikkaan ja työntekijöihin liittyviä tietoja vain voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Laskutus ja maksuehdo

Aloitusmaksu laskutetaan sopimuksen allekirjoituksesta. Kuukausimaksu laskutetaan etukäteen 1 kk:n jaksoissa asiakkaan ilmoittaman työntekijämäärän mukaan. Seuraavan kuukauden laskutukseen huomioidaan edellisen kuukauden 15. päivä mennessä tulleet ilmoitukset työntekijämäärästä. Laskujen maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, viivästyskorko 8% tai korkolain mukaan. Erikseen laskutettavat palvelut laskutetaan seuraavan laskutuskauden laskussa.

Sopimuksen tarkistaminen

Sopimusta irtisanomatta Medics24 varaa mahdollisuuden sopimuksen tarkistamiseen, mikäli terveydenhuoltoon tai työsuojelutoimintaan liittyviä säädöksiä muutetaan. Muutokset ovat sitovia, kun molemmat osapuolet ovat ne allekirjoittaneet.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 31.3.2022 alkaen toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaisena kaksikymmentäneljä (24) kuukautta, jonka jälkeen se muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. Irtisanomisaika alkaa seuraavan laskutusjakson alusta.

Sopimus tulee voimaan Medics24:ää sitovasti kun Medics24 on lähettänyt Asiakkaalle ensimmäisen laskun.

Valinta

Taso

Pronssi

9,90 € / kuukausi/työntekijä, määräaikainen 24 kuukautta

Pronssi

14,90 € / kuukausi/työntekijä, toistaiseksi voimassa oleva 3 kk:n irtisanomisajalla

X

Hopea

14,90 € / kuukausi/työntekijä, määräaikainen 24 kuukautta SUOSITUIN

Hopea

19,90 € / kuukausi/työntekijä, toistaiseksi voimassa oleva 3 kk:n irtisanomisajalla

Kulta

24,90 € / kuukausi/työntekijä, määräaikainen 24 kuukautta

Kulta

29,90 € / kuukausi/työntekijä, toistaiseksi voimassa oleva 3 kk:n irtisanomisajallaLIITE 1. TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 2022

Kuukausimaksullinen Medics24-työterveyshuoltopalvelu koostuu kolmesta eri tasosta. Kaikki tasot sisältävät etänä tehtävän työpaikkaselvityksen ja Työterveyshuollon toimintasuunnitelman.

Pronssi-taso sisältää kaikki lakisääteiset työterveyspalvelut, jotka työnantaja on velvoitettu työntekijöilleen järjestämään. Pronssi-taso mahdollistaa yrityksen hankkia myös muita työhyvinvointia edistäviä palveluita. 

Hopea- ja kultataso täydentävät Pronssi-tasoa muun muassa sairaanhoidollisilla palveluilla sekä muilla työhyvinvointia ennakoivilla ja edistävillä palveluilla. Kulta-taso sisältää lisäksi yleislääkäritasoisen etälääkärin palvelun. Hopea-tason palvelut ovat käytettävissä vasta kun asiakasyritys on yhteistyössä Medics24-työterveyshuollon kanssa tehnyt työterveyden toimintasuunnitelman laatimisen mahdollistavat toimet.

PRONSSI-TASO 

HOPEA-TASO 

KULTA-TASO 

Sairaanhoitajatasoinen etäsairaanhoito (rajoittamaton)

Yleislääkäritasoinen etäsairaanhoito (rajoittamaton)

Sairauspoissaolokäytännöt ja sairauspoissaolojen seuranta

Sairauspoissaolokäytännöt ja sairauspoissaolojen seuranta

HR ja/tai esimiesyhteistyö

hinnaston mukaisesti

HR ja/tai esimiesyhteistyö

hinnaston mukaisesti

HR ja/tai esimiesyhteistyö

hinnaston mukaisesti

Varhaisen tuen malli hinnaston mukaisesti

Varhaisen tuen malli hinnaston mukaisesti

Varhaisen tuen malli hinnaston mukaisesti

Päihdemalli

Päihdemalli

Päihdemalli

Kela-raportointi hinnaston mukaisesti

Kela-raportointi sisältyy

Kela-raportointi sisältyy

Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus

Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus

Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus

Sähköinen terveystarkastus, työkykyriskit

Sähköinen terveystarkastus, työkykyriskit

Sähköinen terveystarkastus, työkykyriskit

Oma.terppa.fi-palvelu

Oma.terppa.fi-palvelu

Oma.terppa.fi-palvelu

Mielenhuolto-chat sisältyy

Mielenhuolto-chat sisältyy

Laskutetaan erikseen käytön perusteella:

  • yleislääkäritasoinen lääkäripalvelu

  • hoitajan fyysinen vastaanotto (muu kuin etäpalvelu vastaanotto)

  • erikoissairaanhoito

  • laboratorio- ja kuvantamispalvelut

  • työkyvyntuki – ja seurantapalvelut

Laskutetaan erikseen käytön perusteella:

  • sairaanhoidollinen fyysinen vastaanotto (muu kuin etäpalvelu vastaanotto)

  • erikoissairaanhoito

  • laboratorio- ja kuvantamispalvelut

  • työkyvyntuki – ja seurantapalvelut

Sairaudenhoidosta ja sen laajuudesta sovitaan toimintasuunnitelmassa. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen korvauksen piiriin kuuluvat toimenpiteet laskutetaan vakuutuksesta.

Tasojen hinnasto

SOPIMUSTYYPPI

PRONSSI-TASO 

kk-hinta per työntekijä

HOPEA-TASO 

kk-hinta per työntekijä

KULTA-TASO 

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

14,90 €

19,90 €

34,90 €

24 kk sopimus

9,90 €

14,90 €

29,90 €

Työterveyden aloituskustannukset (yritykset, joilla useampia toimipaikkoja ja/tai joiden toimiala vaatii erityishuomiota, hinnoitellaan tapauskohtaisesti)

Työterveyden aloituskustannukset

Alkaen 390,00 € / yritys

Matkakustannukset, km- ja päiväraha

Verottajan minimi + alv24%

Työpaikkakäynnin kustannus

89,00 € / tunti

Kela-raportointi (sisältyy Hopea- ja Kulta-tasoon)

SV98 raportti Kelalle

150,00 €

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut Synlab Oy:n tai muun valitun kumppanin hinnaston mukaisesti.

Tutkimusten hintaan lisätään toimisto- ja näytteenottomaksu.

Medics24-pisteen hinnat fyysiselle käynnille

Työterveyshoitajan/sairaanhoitajan tarkastus

89,00 € / tunti

Lääkärin tarkastus

169,00 € / tunti

Työfysioterapeutin vastaanotto

89,00 € / tunti

Työterveyspsykologin vastaanotto

149,00 € / tunti

Kumppaniverkostomme toimipisteissä vastaanottokäynneistä veloitetaan heidän hinnastonsa mukaisesti.

Kuukausimaksullisten palveluiden ulkopuoliset työhyvinvointia ja ennaltaehkäisyä edistävät lisäpalvelut veloitetaan erikseen alla olevan hinnaston mukaan. Palveluista veloitetaan vain tilanteissa, joissa niiden hankinnasta on sovittu yhdessä asiakasyrityksen työterveysyhteyshenkilön kanssa.

Terveystarkastukset (tapauksissa, joissa digitaalinen tarkastus ei riitä)

Terveystarkastus (esim. työhöntulo-, määräaikais- ja lakisääteisen alkutarkastus), etä / vastaanotto työterveyshoitaja 

89,00 € / tunti

Terveystarkastus (esim. työhöntulo-, määräaikais- ja lakisääteisen alkutarkastus), etä / vastaanotto työterveyslääkäri, ei sis. tutkimuksia

169,00 € / tunti

Kuntoutusarvio ja -seuranta, työterveyshoitaja

89,00 € / tunti

Kuntoutusarvio ja -seuranta, työterveyslääkäri

169,00 € / tunti

Lausunnot

B-lausunto erittäin laaja

189,00 € / tunti

B-lausunto laaja

109,00 € / lausunto

B-lausunto suppea

89,00 € / lausunto

E-lausunto

290,00 € / lausunto

Työterveysyhteistyö (etäpalveluna tuotettuna sisältyy kk-maksuun)

Työkykyyn liittyvä neuvottelu, työterveyshoitaja

89,00 € / tunti

Työkykyyn liittyvä neuvottelu, työterveyslääkäri

169,00 € / tunti

Työkyvyn tukeminen, terveyden neuvonta ja ohjaus (etäpalveluna tuotettuna kuuluu kk-maksuun)

Etäterveydentilan seuranta ja ohjaus, työterveyshoitaja

89,00 € / tunti

Etäterveydentilan seuranta ja ohjaus, työterveyslääkäri

169,00 € / tunti

Ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia edistävät valmennukset

Kts. nettisivut

Hyvinvointi laboratoriopaketit, Synlab Oy:n hinnaston mukaisesti

Terveystarkastuspaketti

89,00 €

50 plus miehen tutkimuspaketti

66,00 €

50 plus naisen tutkimuspaketti

66,00 €

Liikkujan paketti

89,00 €

Kasvissyöjän paketti

146,00 €

Diabeetikon vuositarkastus

66,00 €

Laktoosi- ja gluteeni-intoleranssipaketti

89,00 €

Närästyspaketti

79,95 €

Sydänpaketti

56,00 €

Sydänkohtausriskitesti Hertta

99,00 €

Anemiapaketti

126,00 €

Kilpirauhaspaketti

31,00 €

Kilpirauhaset, seurantapaketti

14,95 €

Sukupuolitautien tutkimuspaketti

46,00 €

Maksapaketti

56,00 €

Ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia edistävät valmennukset räätälöidään tarpeen mukaan ja hinnoitellaan erikseen.

Pidätämme oikeuden hinnoittelumuutoksiin kumppaniemme hinnoittelun, lainsäädännön tai viranomaismääräysten muuttuessa. Kyseisissä tilanteissa tiedotamme asiakasyrityksen työterveysyhteyshenkilöä asiasta.