Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Lookinno Oy:n (jäljempänä Palveluntuottaja) palvelualustalla toteutettuja palveluita (jäljempänä Palvelu), näitä ovat: terppa.fi, matkaterveyspalvelu.fi, medics24.fi, online.medics24.fi, sirppa.fi, emoot.io, online.medics24.com.

Palvelun yleiset käyttöehdot 

Nämä käyttöehdot koskevat Palvelun tarjoamista ja muodostavat sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille (yhdessä ”Osapuolet”). Hyväksymällä nämä ehdot sitoudut Asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja käyttäessäsi Palvelua. Mikäli et ymmärrä tai hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Medics24-palvelua. 

Medics24 -Palvelu on tarkoitettu helpottamaan yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaisiin konsultaatiopalveluiden ja hoidontarpeen arvioinnin saamiseksi. 

Jos Asiakas asuu Euroopan Unionin alueella, ”Palveluntarjoaja” on Lookinno Oy [y-tunnus 25537912] Vasarakatu 27, 40320 JYVÄSKYLÄ. Jos Asiakas asuu Euroopan Unionin ulkopuolella, ”Palveluntarjoaja” on paikallinen palvelua tarjoava maayhtiö tai Palveluntarjoajan sopimuskumppani. 

Palveluntarjoaja on palvelua tuottava ja tarjoava operaattori, jonka yhteistyökumppaneina toimivat terveydenhuollon ammattilaiset tarjoavat konsultaatiopalveluitaan palvelussa tietojärjestelmän kautta. Lookinno Oy on tietojärjestelmän toimittaja ja brändin, tavaramerkkien ja Palvelun käyttöön liittyvien domainien haltija. Palvelun kautta tavoitettavissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset toimivat omina itsenäisinä oikeushenkilöinä eikä Lookinno Oy toimi heidän kauppaedustajanaan. 

Tällä sopimuksella sovitaan Palvelun käyttämisestä, mutta ei rajoiteta Asiakkaan paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia mahdollisia muita terveydenhuollon ammattilaisten konsultaatiopalveluihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. 

1. Palvelu 

1.1. Palvelu kattaa konsultointipalvelun ja tietojärjestelmän käyttömahdollisuuden terveydenhuollon ammattilaisten konsultointiin ja hoidon tarpeen arviointiin. 

1.2. Palvelun kattaa terveydenhuollon ammattilaisen konsultointipalvelun, joka toteutetaan videopuheluna ja/tai muita sähköisiä viestintäkeinoja käyttämällä. Konsultointipalvelussa Asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välille syntyy hoitosuhde. Verkon yli tarjottavalla konsultointipalvelulla ei kuitenkaan voi korvata henkilökohtaisia lääkärintarkastuksia ja tutkimuksia eikä se ole tarkoitettu korvaamaan hoitosuhdetta lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. 

1.3. Terveydenhuollon ammattilaisilla tarkoitetaan laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) määriteltyjä laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joista luetteloa ylläpitää Sosiaali- ja terveysalan Lupa- ja Valvontavirasto sekä muita palvelussa konsultointipalvelua tarjoavia alan ammattilaisia. 

1.4. Palvelu ei sovellu käytettäväksi hätätapauksissa eikä kiireellisissä tilanteissa. Hätänumero EU:ssa on 112. 

1.5. Palvelun tietojärjestelmä tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden varata ajan ja ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin verkon yli videopuhelun tai muiden sähköisten viestintäkeinojen välityksellä Palvelun eri domain osoitteissa. 

1.6. Palvelun eri domain osoitteissa esiintyvä tieto, joka ei ole terveydenhuollon ammattilaisen antamaa video- tai muiden sähköisten viestintäkeinojen avulla toteutetun konsultaation aikana, ei ole henkilökohtaista lääketieteellistä ohjausta eikä sitä tule sellaisena käyttää. 

1.7. Palvelun käyttö vaatii Internet-yhteyden, tietokoneohjelmistoja sekä tietokonelaitteiston. Asiakas vastaa omista verkkoyhteyksistä ja laitteista, joita Asiakas tarvitsee Palvelun käyttämiseksi sekä niistä aiheutuvista lisäkuluista. Asiakas vastaa itse käyttämiensä järjestelmien suojaamisesta ja tietoturvasta. 

2. Palvelun käyttö 

2.1. Palvelua saa käyttää ainoastaan Palvelun konsultointipalvelun hankkimiseksi ja näiden käyttöehtojen määräämässä tarkoituksessa ja laajuudessa. 

2.2. Asiakkaan on annettava oikeat ja riittävät tiedot Palvelun tilaamisen ja suorittamisen yhteydessä ja varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella terveydenhuollon ammattilaiselle tai järjestelmän niin pyytäessä suoritettava tunnistautuminen Palveluntarjoajan tarjoamalla menetelmällä. Toisena henkilönä esiintyminen palvelussa on kielletty. 

2.3. Asiakas sitoutuu ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriinsä tai lähimpään lääkäripalveluita tarjoavaan terveydenhuollon yksikköön viipymättä, mikäli hänen vointinsa huononee tai oireet pitkittyvät tai pahenevat Palvelun käyttämisen aikana tai sen jälkeen. 

2.4. Etänä tuotettavassa Palvelussa ei tarjota fyysistä henkilökohtaista terveydentilan tarkastusta eivätkä terveydenhuollon ammattilaisten antamat neuvot ole lopullinen suositus terveydenhoidollisen toimen tai hoidon käyttöön ottamisesta. Etänä tuotettavassa palvelussa voidaan käyttää lääkintälaitteeksi hyväksyttyä biodataa mittaavaa laitetta päätöksen teon tukena. Asiakkaan tulee tarvittaessa konsultoida omaa lääkäriään liittyen Palvelun konsultointipalvelun kautta terveydenhuollon ammattilaisilta saatujen mielipiteiden ja neuvojen soveltuvuuteen Asiakkaan oireisiin ja terveydentilaan. 

2.5. Asiakas ei saa muokata, manipuloida, häiritä tai estää palvelua tai sen tarjoamista. Asiakas ei saa käyttää aineistoja, tietoa tai palvelua sivullista tai Palveluntarjoajaa loukkaavalla tai vahingoittavalla tavalla eikä Asiakas saa millään tavalla loukata tai vahingoittaa sivullisen tai Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksia tai oikeutettuja etuja. 

2.6. Muita asiakkaita tai sivullisia loukkaavan, halventavan tai vahingollisen aineiston ja sisällön tuottaminen ja välittäminen sekä väärän tai väärennetyn tiedon tarjoaminen ja välittäminen palvelussa on kielletty. 

2.7. Palvelun käyttö edellyttää täysi-ikäisyyttä ja vähintään 18 vuoden ikää. Alaikäinen tai muuten vajaavaltainen henkilö ei saa käyttää palvelua itsenäisesti. 

2.8. Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön (”Huollettavan”) laillinen huoltaja voi käyttää palvelua Huollettavansa puolesta esimerkiksi hoidontarpeen arviointiin, mikäli huoltajalla on laissa tarkemmin määritelty oikeus saada Huollettavan terveydentilaa koskevia tietoja, nähdä Huollettavan potilasasiakirjoja ja päättää Huollettavalle tehtävistä toimenpiteistä. 

2.9. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Potilaslaki) 2. luvun 7 §:n mukaan alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. 

2.10. Alaikäisen henkilön huoltajan on selvitettävä Huollettavan potilaan mielipide hoitotoimenpiteisiin silloin, kun se on hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaan mahdollista. Alaikäisellä, joka ikänsä ja kehitystasonsa mukaan kykenee päättämään itse hoidostaan, on myös oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen luovuttaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

2.11. Vastuu oikeasta ja lainmukaisesta sekä Huollettavan potilaan edun mukaisesta toiminnasta kuuluu aina huoltajalle. 

2.12. Palvelun lääkärit eivät määrää missään tapauksessa keskushermostoon vaikuttavia (PKV) lääkkeitä. Mikäli asiakas yrittää Palvelun kautta saada ko. lääkkeitä, hänen maksukoodinsa mitätöidään, eikä maksua palauteta. 

3. Hinnat ja maksut 

3.1. Asiakas voi kirjautua palveluun Asiakkaalle annettujen ja sovittujen käyttöoikeuksien rajoissa. Asiakas voi kirjautua palveluun ja myös ostaa maksukoodin Palvelun suorittamista eli konsultaatiotapahtumaa varten. Yksittäisen maksukoodin sijasta Asiakas voi ostaa myös palvelupaketin, joka sisältää useampia maksukoodeja konsultaatioita, lääkärintodistuksia tai muita toimenpiteitä varten (”Palvelupaketti”). 

3.2. Maksukoodin tai Palvelupaketin osto on kuluttajansuojalain 6. luvun 15 – 16 §:ssä tarkoitettu Palvelun tilaus. Asiakas ei voi enää maksukoodin tai Palvelupaketin oston jälkeen peruuttaa tekemäänsä tilausta, jollei tässä sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. 

3.3. Maksukoodi tai Palvelupaketti toimitetaan asiakkaalle sähköisesti, kun Asiakas on maksanut koodin. Asiakas voi käyttää koodin haluamanaan ajankohtana. 

3.4. Maksukoodi on voimassa ostopäivästä yhden vuoden. 

3.5. Mikäli Palvelun kautta tapahtuva terveydenhuollon ammattilaisen konsultaatiotapahtuma keskeytyy Palveluntarjoajasta johtuvasta syystä tai Palvelussa olevan teknisen vian vuoksi, maksukoodi tai Palvelupaketin osa voidaan käyttää myöhemmin uudestaan. Palvelun ollessa varattu jonottaminen on maksutonta. 

3.6. Voimassa olevat hinnat ja käyttöehdot ovat esillä ostotapahtuman yhteydessä tai Palvelun sivustolla hinnastossa ja erillisellä käyttöehdot sivulla. Medics24-Palvelun käytöstä veloitettavat maksut käyvät ilmi viimeistään maksukoodin tai Palvelupaketin oston yhteydessä. 

3.7. Asiakkaan tulee tutustua sekä hintoihin että käyttöehtoihin aina ennen Palvelun käyttämistä ja maksukoodin tai Palvelupaketin tilaamista. Palveluntarjoaja voi tarkistaa ja muuttaa Palvelun käyttöehtoja ja hintoja ilman erillistä ilmoitusta. 

3.8. Jos Asiakas on yksityishenkilö, joka on saanut maksukoodin tai Palvelupaketin lahjaksi tai joka ei hyväksy käyttöehtojen muutosta eikä siksi halua käyttää ennen muutosten voimaantuloa maksamiaan maksukoodeja tai Palvelupaketteja, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun ja pyytää maksukoodien hyvitystä kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluttua ehtomuutoksen voimaantulosta tai lahjan saamisesta. 

3.9 Jos Asiakkaalla on maksusopimus Palvelun tarjoajan kanssa ja on ostanut maksukoodin tai Palvelupaketin lahjaksi tai joka ei hyväksy käyttöehtojen muutosta eikä siksi halua käyttää ennen muutosten voimaantuloa maksamiaan maksukoodeja tai Palvelupaketteja, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun ja pyytää maksukoodien hyvitystä kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluttua ehtomuutoksen voimaantulosta tai lahjan saamisesta. 

3.10. Asiakas valitsee ostotapahtuman yhteydessä maksutavan ja hyväksyy maksun perimisen valittua maksutapaa käyttäen. Maksun ehdot saattavat määräytyä asiakkaan ja rahoituslaitoksen, luottokorttiyhtiön tai muun maksuntarjoajan välillä vallitsevien sopimusehtojen mukaisesti. 

 
3.11. Maksunvälityspalvelun sekä laskutuspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Checkout Finland Oy (y-tunnus2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa: 

Checkout Finland Oy Varastokatu 3 A 

33100 Tampere 

Puhelin: 0800 552 010 asiakaspalvelu@checkout.fi checkout.fi 

Y-tunnus 2196606-6 OVT-tunnus 003721966066 

3.11.1 Checkout Finland Oy näkyy maksun saajana tiliotteella ja välittää maksun edelleen Palveluntarjoajalle. Checkout Finland Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa. 

3.11.2. Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Checkout Finland Oy (y-tunnus 2196606-6 ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. 

3.12. Maksukorttien maksunvälityspalveluna käytämme maailman johtavaa korttimaksujen välittäjää, Stripea (Stripe Payments Europe, Ltd). Maksukorttisi tiedot eivät tallennu järjestelmiimme tai palvelimillemme, vaan Stripen palvelimille. Lisää Stripen käyttöehdoista ja tietoturvakäytänteistä.

3.13. Maksuja koskevissa reklamaatiotapauksissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan. 

4. Käyttöehtojen lakkaaminen 

4.1. Nämä käyttöehdot ovat voimassa ja sitovat osapuolia niiden hyväksymisestä alkaen ja pysyvät voimassa irtisanomiseen saakka ellei toisin nimenomaisesti sovita. 

4.2. Mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille Palvelun käyttäjille, Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää käyttöehtoja rikkonutta Asiakasta käyttämästä Medics24- palvelua. Jos Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen em. perusteella, niin suoritettuja maksuja ja aktiivisia maksukoodeja ei palauteta. 

4.3. Asiakas voi irtisanoa nämä käyttöehdot, mikäli Palveluntarjoaja rikkoo näitä käyttöehtoja merkittävällä tavalla tai Asiakkaan mahdollisuus käyttää konsultointipalvelua estyy Palveluntarjoajasta johtuvasta syystä. 

4.4. Merkittäväksi käyttöehtojen rikkomukseksi ei kuitenkaan katsota tilapäisiä käyttökatkoksia eikä toimituksen viivästymisiä taikka yksittäisessä konsultointi-istunnossa olevaa virhettä. Palveluntarjoajalla on joka tapauksessa mahdollisuus ensisijassa hyvittää suorituksessa oleva virhe uudella maksukoodilla tai Palvelupaketilla tai sen osalla. 

4.5. Käyttöehtojen vastuukysymyksiä ja tietojen luovutusta viranomaisille koskevat ehdot jäävät voimaan sopimuksen lakkaamisen jälkeenkin samoin kuin muut sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta ulottuvat käyttöehtojen voimassaolon jälkeiseen aikaan. 

5. Henkilö- ja potilastiedot 

5.1. Asiakas sallii sen, että Palvelu tallentaa ja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa ja siten, että nimi, kooditilaus, maksun summa ja maksun viitetiedot tallennetaan ja niitä käsitellään palvelussa. Palveluntarjoaja voi ylläpitää tietoa Palvelun käyttämisestä myös tämän sopimuksen lakkaamisen jälkeen. 

Palvelun käyttö voi vaatia rekisteröitymisen ja tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla (TUPAS) tai mobiilivarmenteella, jolloin Asiakkaan henkilötunnus tallennetaan palvelun -tietojärjestelmään.

5.2. Palvelupaketin hankkineella Asiakkaalla on mahdollisuus rekisteröityä Palvelun. Palvelussa voi olla konsultointipalvelua, jota voi käyttää rekisteröitymättä Palvelun- tietojärjestelmän käyttäjäksi.

5.3. Käyttäjätilin rekisteröintiä varten Asiakkaan tulee antaa ja palveluun tallennetaan Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero. Palveluntarjoaja voi säilyttää käyttäjätilit ja niihin mahdollisesti asetetut rajoitukset myös tämän sopimuksen lakkaamisen jälkeen. Käyttäjätilin tietoja voidaan Asiakkaan hyväksynnällä käyttää myös markkinointitarkoituksiin. 

5.4. Asiakkaan tulee ymmärtää, että Palvelun konsultointipalvelussa käsitellään arkaluontoisia, hänen terveyttään käsitteleviä tietoja ja potilastietoja. Käyttäessään palvelua asiakas antaa terveydenhuollon henkilöstölle luvan käsitellä ja tallentaa terveyttään koskevia tietoja ja potilastietoja potilasrekisteriin. 

5.5. Potilasrekisteriä ylläpidetään ACUTE-järjestelmässä, josta vastaa ja jota ylläpitää Acuvitec Oy (y-tunnus: 1836942-0). Potilasrekisteristä ja Asiakkaan oikeudesta tarkistaa itseään koskevat potilasrekisterin tiedot ovat lisätietoa osoitteessa http://www.tietosuoja.fi/fi/index/useinkysyttya/terveydenhuolto.html

5.6. Potilastietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointikäyttöä varten (Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja Tartuntatautilaki (583/1986) 23 a §). Muutoin potilastietojen luovuttaminen edellyttää aina Asiakkaan lupaa. 

5.7. Asiakas vakuuttaa, että palvelussa annetut tiedot ovat oikein. Asiakas vastaa antamistaan virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista aiheutuneista välillisistä ja välittömistä vahingoista. 

6. Immateriaalioikeudet 

6.1. Palvelu sisältää Lookinno Oy:n ja sen sopimuskumppaneiden immateriaalioikeuksia. Kaikki tavaramerkit, tunnukset, keksinnöt, patentit, hyödyllisyysmallit, mallit, tekniset esikuvat, kaupallinen, tekninen ja taloudellinen tieto sekä teokset, kirjalliset ja muut palveluun tai sen tarjoamiseen liittyvät aineistot, työt ja tulokset sekä niihin liittyvät oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla ja sen sopimuskumppaneilla. 

6.2. Asiakas saa hyödyntää Palvelun toimittamiseksi tarpeellisia immateriaalioikeuksia vain Palvelun käyttämisen edellyttämässä välttämättömässä laajuudessa. 

6.3. Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle pysyvän ja ei-yksinomaisen oikeuden kopioida, muokata, välittää ja käyttää tietoja, jotka Asiakas on itse palvelussa tallentanut siltä osin kuin se on tarpeellista Palvelun tarjoamiseksi tai kehittämiseksi taikka laista, viranomaisen päätöksestä tai määräyksestä johtuvan velvoitteen täyttämiseksi. 

7. Vastuu virheistä ja vahingoista 

7.1. Asiakkaan tulee ennen jokaista käyttökertaa tutustua käyttöehtoihin. Käyttämällä palvelua Asiakas vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä käyttöehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä. 

7.2. Asiakas vakuuttaa tutustuneensa palveluun, ymmärtäneensä sen sisällön ja hyväksyvänsä Medics24-Palvelun tarjoamisen sellaisena kuin se on. 

7.3. Asiakas vakuuttaa, että hän on oikeustoimikelpoinen, eikä hänen ymmärryskykynsä ole alentunut esimerkiksi mielenterveyden häiriön, päihtymyksen, lääkityksen tai muun ymmärryskykyyn vaikuttavan syyn takia. Asiakas vakuuttaa myös lukeneensa, hyväksyneensä ja ymmärtäneensä nämä käyttöehdot. 

7.4. Asiakas vakuuttaa myös ymmärtävänsä, ettei Palveluntarjoaja vastaa Asiakkaan omista toimenpiteistä. Palveluntarjoaja ja Palvelun kautta konsultaatiopalveluja tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole vastuussa niistä päätöksistä, jotka Asiakas tekee Palvelun käytön kautta terveydenhuollon ammattilaisilta saamiensa neuvojen perusteella. Asiakas vastaa itse henkilökohtaiseen ja fyysiseen hoitoon hakeutumisesta. 

7.5. Palveluntarjoaja ei takaa palvelussa tai sen kautta saatavissa olevan tiedon tarkkuutta, virheettömyyttä, erityistä laatua, laajuutta, soveltuvuutta johonkin erityiseen tarkoitukseen tai luotettavuutta. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu olisi jatkuvaa, reaaliaikaista tai toiminnaltaan virheetöntä. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon pysyvyyttä eikä vastaa Palvelun mahdollisesta viivästyksestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. 

7.6. Palveluntarjoaja, sen työntekijät ja Palvelun konsultaatiopalveluita tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä henkilö-, esine- tai varallisuusvahingosta, joka johtuu Palvelusta tai sen käytöstä taikka siitä, ettei Palvelu ole ollut käytettävissä taikka mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu Palvelun kautta saadusta tiedosta, hoidosta tai diagnoosista (saamatta jääneet tulot, rikkoutuneet esineet, kuolema ja fyysinen vamma mukaan lukien). 

7.7. Kaikissa tapauksissa Palveluntarjoajan vastuu palveluun liittyen rajoittuu uuden maksukoodin tarjoamiseen ja jos pakottavasta lainsäädännöstä johtuu muuta, pienimpään lain mukaan mahdolliseen summaan. 

7.8. Kaikissa tapauksissa terveydenhuollon ammattilaisten vastuu rajoittuu hoitosuhteeseen sovellettavan pakottavan lain mukaan pienimpään mahdolliseen summaan. 

7.9. Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle, terveydenhuollon ammattilaiselle tai sivulliselle aiheuttamastaan välillisestä ja välittömästä vahingosta, mikäli Asiakas aiheuttaa vahingon tahallaan tai piittaamattomuudella taikka antamalla tietoisesti väärää tai harhaanjohtavaa tietoa. 

8. Muut ehdot 

8.1. Palveluntarjoaja hyödyntää alihankkijoita Palvelun konsultointipalvelun tuottamisessa ja se voi hyödyntää Palvelun tietojärjestelmän toimittamiseen alihankkijaa. Palveluntarjoajan vastuu Asiakkaalle Palvelun tarjoamisesta määräytyy tämän sopimuksen ja voimassa olevan pakottavan lain mukaisesti. 

8.2. Jos jokin käyttöehtojen ehdoista osoittautuu pätemättömäksi, kaikki muut ehdot jäävät voimaan mahdollisimman laajasti alkuperäisessä muodossaan. 

8.3. Puuttumattomuutta sopimusrikkomukseen ei tule tulkita oikeudenmenetykseen johtavaksi passiivisuudeksi eikä se rajoita Palveluntarjoajan mahdollisuutta puuttua rikkomuksiin myöhemmin eikä mahdollisuutta puuttua myöhempiin rikkomuksiin. 

8.4. Palveluntuottajan tietojärjestelmään ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Palvelun konsultointipalveluun sovelletaan Suomen lakia ja potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvahinkolain (585/1986) mukaisesti, ellei paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

8.5. Palvelun konsultointipalvelussa syntyvä hoitosuhde on Asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välinen suhde ja siihen sovelletaan Palvelun käyttöehtojen lisäksi paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia sääntöjä. 

8.6. Terveydenhuollon ammattilainen on jokaisen konsultaation alussa velvollinen ilmoittamaan sijaintivaltionsa. Terveydenhuollon ammattilainen, joka on käytettävissä Palvelun konsultaatiopalvelussa, voi toimia mistä valtiosta tai miltä alueelta tahansa. Jos pakottavasta laista niin johtuu, Palvelun konsultointipalveluun sekä potilasvahinkojen korvaamiseen voidaan soveltaa terveydenhuollon ammattilaisen sijaintivaltion kansallista lakia. 

8.7. palvelua koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Suomen lain mukaisesti, jollei pakottavasta laista muuta johdu. 

8.8. Osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingosta, joka on aiheutunut osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä, jota ei olisi kohtuudella voinut ennakoida ja ottaa huomioon. Tällainen pakottava este on esimerkiksi viestintäteknologian infrastruktuurin vahingot, yleislakko ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lakko. Osapuolen on kuitenkin ilmoitettava esteestä Palvelun käytön yhteydessä ja ryhdyttävä kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin todennäköisten vahinkojen estämiseksi. Osapuolen tulee toimia sopimuksen edellyttämällä tavalla, kun ylivoimainen este lakkaa.